Skip to content

TropiMy Przygody


Regulamin konkursu „Odkrywaj więcej- Twoje najlepsze zdjęcie z podróży”

Organizatorem i koordynatorem konkursu „Odkrywaj więcej- Twoje najlepsze zdjęcie z podróży” są Karolina i Bartosz Wudniak, autorzy bloga Tropimyprzygody.pl. Fundatorem nagrody w konkursie jest marka Amundsen.

1

Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada konto w serwisie Facebook.
 2. Uczestnikiem konkursu nie może być osoba, która jest:
  • członkiem najbliższej rodziny organizatora lub koordynatora,
  • pracownikiem organizatora lub koordynatora,
  • związana z organizatorem lub koordynatorem umową zlecenia, o dzieło, współpracy, o świadczenie usług lub w jakikolwiek inny sposób współpracuje z organizatorem lub koordynatorem.
 3. Za członków najbliższej rodziny uważa się:
  • wstępnych,
  • zstępnych,
  • rodzeństwo,
  • małżonka,
  • osobę pozostającą w stosunku przysposobienia

2

Czas i miejsce trwania konkursu

 1. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w Internecie za pośrednictwem serwisu Facebook.
 2. Konkurs przeprowadzany jest w dniach od 30 lipca 2018 r. do 13 sierpnia 2018 r.

3

Zadanie konkursowe

 1. W celu wzięcia udziału w konkursie, należy:
  • przygotować następujące zdjęcie konkursową: zdjęcie nawiązujące do tematu „Odkrywaj więcej – twoje najlepsze zdjęcie z podróży” według dowolnej interpretacji uczestnika konkursu,
  • zgłosić pracę konkursową w następujący sposób: opublikować zdjęcie w formie komentarza do postu konkursowego na fanpage Tropimy Przygody.
 2. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy prace konkursowe.
 3. Zabronione jest zgłaszanie do konkursu prac konkursowych sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności prac obraźliwych, dyskryminujących, nawołujących do nienawiści, zawierających elementy pornograficzne, propagujące spożywanie alkoholu lub innych używek. Takie prace konkursowe nie będą brały udziału w konkursie.

4

Oświadczenia uczestnika

 1. Uczestnik konkursu, zgłaszając swoją pracę konkursową do konkursu, oświadcza tym samym, że akceptuje niniejszy regulamin.
 2. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które w dniu rozpoczęcia konkursu ukończyły 18 lat.
 3. Zgłaszając pracę konkursową do konkursu, uczestnik oświadcza, że stanowi ona przedmiot jego samodzielnej działalności twórczej o indywidualnym charakterze, przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych oraz że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich.
 4. Zgłaszając pracę konkursową do konkursu, uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie pracy konkursowej w Internecie, w szczególności na fanpage marki Amundsen.
 5. W razie stwierdzenia przez organizatora nieprawdziwości oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, organizator może wykluczyć daną pracę konkursową z konkursu.

5

Wybór zwycięzcy

 1. Spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu prac konkursowych, organizator konkursu wybierze jedną pracę, biorąc pod uwagę walory artystyczne, kreatywność oraz dopasowanie koncepcji pracy do hasła konkursu „Odkrywaj więcej – twoje najlepsze zdjęcie z podróży”.
 2. Autor pracy wybranej przez organizatora zostaje zwycięzcą konkursu.
 3. Wybór zwycięzcy zostanie podany do publicznej wiadomości do dnia 17 sierpnia 2018 roku poprzez publikację posta na fanpage bloga Tropimy Przygody.

6

Nagroda

 1. Nagrodą główną w konkursie jest udział w warsztatach fotograficznych Marcina Dobasa – fotografa National Geographic. Warsztaty odbędą się w dniu 23 sierpnia w Warszawie, w przedziale czasowym 12:00 – 18:00, pod następującym adresem: Kino Wisła, Plac Wilsona 2. Uczestnik konkursu musi samodzielnie dotrzeć na miejsce odbywania się warsztatów. Niestawiennictwo na warsztatach jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
 2. Wartość nagrody głównej wynosi 500 zł (słownie: pięćset) złotych. Obok nagrody głównej organizator przewidział również nagrodę pieniężną w wysokości 11,1% wartości nagrody głównej, która to nagroda pieniężna będzie przeznaczona na uiszczenie zryczałtowanego podatku od nagród. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi danych niezbędnych do wywiązania się z obowiązków płatnika podatku. Odmowa przekazania takich danych jest równoznaczna z rezygnacją z nagród, a nagrody pozostają do dyspozycji organizatora.
 3. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Nie można również przenieść prawa do nagrody na inną osobę.
 4. W celu wzięcia udziału w warsztatach, o których mowa w ust. 1 powyżej, zwycięzca konkursu zobowiązany jest wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected] w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników konkursu. Brak kontaktu równoznaczny jest z rezygnacją z nagrody, a nagroda pozostaje do dyspozycji organizatora.

7

Dane osobowe

 1. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą wyłącznie w obrębie serwisu Facebook w ramach komentarzy pod postem konkursowym i wyłącznie w celach związanych z konkursem.
 2. Dane osobowe zwycięzcy konkursu przetwarzane będą w celu realizacji nagrody oraz wywiązania się przez organizatora z obowiązków podatkowych związanych z konkursem.
 3. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest organizator konkursu. Ponieważ każdy uczestnik konkursu posiada konto w serwisie Facebook, samodzielnym i niezależnym od organizatora konkursu administratorem danych osobowych uczestnika jest również administrator serwisu Facebook. Organizator konkursu nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych dokonywane bezpośrednio przez serwis Facebook.
 4. Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przetwarzane przez organizatora w żadnej innej bazie poza serwisem Facebook.
 5. Dane osobowe zwycięzcy konkursu będą przechowywane przez organizatora konkursu przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym odbywał się konkurs.
 6. Uczestnik posiada następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem jego danych osobowych: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.
 8. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest warunkiem prawidłowego przeprowadzenia konkursu z jego udziałem.

8

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem internetowym https://tropimyprzygody.pl/regulamin-konkursu-odkrywaj-wiecej/
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z konkursem w stosunku do jego uczestników.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie osób, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności wymogów określonych w § 1 niniejszego regulaminu.
 4. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane za pośrednictwem poczty e-mail, na adres [email protected] w trakcie trwania konkursu, jak również w ciągu 30 dni od jego zakończenia. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.